ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ เรื่อง การชำระภาษีปี พ.ศ.2563
รายละเอียด :

   1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ

       - ผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

       - ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี

(1)           อบต. แจ้งประเมินภายในเดือน ก.พ. ของทุกปี

(2)           ผู้เสียภาษีชำระภาษีภายในดือน เม.ย. ของทุกปี

(3)           ไม่ชำระภาษีภายในเดือน เม.ย. (เงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน)

(4)           อบต.มีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือน พ.ค. ระยะเวลาในหนังสือแจ้งเตือน ไม่น้อยกว่า 15 วัน (ชำระหลังเดือน เม.ย. แต่ก่อนมีหนังสือแจ้งเตือนเสียเบี้ยปรับร้อยละ 10)

(5)           ผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งเตือน (ชำระภายในเวลาที่กำหนดของหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 20)

(6)           ครบกำหนด 15 วัน ไม่มาชำระภาษี เสียเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของภาษีค้างชำระ (แจ้งลูกหนี้ภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินภายในเดือน มิ.ย.ของทุกปี)

(7)           ยึด อายัด เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน

เอกสารยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1.สำเนาโฉนดที่ดิน  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประชาชน

4.แนบแปลงสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)      5. เอกสารอื่นซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ

2. ภาษีป้าย

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ

       - ผู้เป็นเจ้าของป้าย

       - ผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้ง

ยื่นแบบแสดงรายการ (.ป.1)

       ระยะเลาการยื่นแบบและชำระภาษี มกราคมมีนาคม ของทุกปี ชำระภายใน 15 วัน หลังได้รับแจ้งประเมิน

ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563    อ่าน 102 คน